Rice

Pran Nazirshail Rice 5 kg
Each Bag
405.00
Zirashail Rice
5kg
330.00
Katari Atop Rice
5kg
340.00
Pran Chinigura Rice 2 kg
Each Bag
247.00
Aarong Fresh Katarivog Rice 5 kg
Each Bag
595.00
Pran Miniket Rice 5 kg
Each Bag
385.00
Pran Chinigura Rice 5kg
Each Bag
595.00
PRAN Nazirsail Rice 5kg
Each Bag
405.00
PRAN Banglamati 5 kg
Each Bag
380.00
Haski Nazirshail Rice
5kg
275.00
Chashi Aromatic Chinigura Rice 1 kg
Each Bag
130.00
Katarivhog Rice Loose
KG
95.00
Teer Chinigura Rice 1kg
Each Bag
125.00
Teer Miniket Rice 5kg
Each Bag
385.00
Rupchanda Chinigura Rice 1kg
Each Bag
130.00
ACI Premium Minikate Rice 5kg
Each Bag
375.00
ACI Premium Minikate Rice 10 kg
Each Bag
735.00
ACI Pure Premium Miniket 10Kg
Each Bag
750.00
Fortune Biryani Basmati Rice 1kg
Each Bag
320.00
Fortune Biryani Basmati Rice 5 kg
Each Bag
1475.00
Fortune Biryani Basmati Rice 10 Kg
Each Bag
2800.00
Chashi Aromatic Chinigura Rice 2 Kg
Each Bag
250.00
Chashi Aromatic Chinigura Rice 5 Kg
Each Bag
630.00
Rupchanda Miniket Rice 5 kg
Each Bag
389.00
Rupchanda Nazirshail Rice 5 kg
Each Bag
410.00
Rupchanda Nazirshail Rice 10 Kg
Each Bag
815.00
Rupchanda Miniket Rice 20 kg
Each Bag
1533.00
Rupchanda Miniket Rice 10 kg
Each Bag
756.00
Pran Miniket Rice 20kg
Each Bag
1330.00
Basmati Rice
KG
250.00
Fresh Chinigura Rice 1 kg
Each Packet
130.00
Atop Rice
KG
58.00
Aathash Rice
5kg
270.00
Chinigura Rice (loose)
KG
105.00
Nazirshail Rice Special
5kg
290.00
Nazirshail Rice Premium
5kg
350.00
Miniket Rice Special
5kg
275.00
Miniket Rice Premium
5kg
318.00